نکاتی در مورد موتورخانه های بخار - بخش دوم

نکاتی در مورد موتورخانه های بخار - بخش دوم

مرجع: Process steam systems

چکیده: در بخش اول مقاله به تفصیل در خصوص برخی از ملاک های اصلی جهت انتخاب دیگ بخار مناسب و کارآمد پرداخته شد. در این بخش، به شرح ملاحظات زیست محیطی در انتخاب دیگ های بخار می پردازیم.

دانلود مقاله