عکس های اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت تجهیزات - آذر 96 تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

با حضور شرکت اسپیراکس سارکو و معرفی تجهیزات نوین جهت تولید بخار تمیز و آب گرم بهداشتی همچنین سیستم پیشرفته رطوبت زن

به روش تزریق بخار مستقیم