سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - مهرماه 1393 - تهران

iran-hvac-2014-spirax-sarco-1 iran-hvac-2014-spirax-sarco-2 iran-hvac-2014-spirax-sarco-3 iran-hvac-2014-spirax-sarco-4 iran-hvac-2014-spirax-sarco-5 iran-hvac-2014-spirax-sarco-6 iran-hvac-2014-spirax-sarco-7 iran-hvac-2014-spirax-sarco-8 iran-hvac-2014-spirax-sarco-9 iran-hvac-2014-spirax-sarco-99