نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی - اردیبهشت ماه 1393 - تهران

Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-01 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-02 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-03 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-04 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-05 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-06 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-07 Spirax-Sarco-OGP2014-Fair-Tehran-08