کد دوره: 225

عنوان دوره: معرفی تجهیزات کنترلی

پیش نیاز: 220


سرفصل های دوره:

شیرهای کنترل دوراهه

شیرهای کنترل سه راهه

ظرفیت عبور جریان در شیرهای کنترل

اندازه گیری شیرهای کنترل بخار

انتخاب شیر کنترل مناسب برای هر کاربرد

مشخصه جریان در شیرهای کنترل

تطبیق مشخصه جریان با هر کاربرد

اکچویتورهای پنوماتیک (بادی)

پوزیشنرها

اکچویتورهای الکتریک

انواع کنترلر

سنسورها

شیرهای کنترل دمای خود عملگر دوراهه و سه راهه

کاربرد شیرهای کنترل دمای خود عملگر در صنعت

شیرهای کنترل فشار خود عملگر

شیرهای کنترل فشار پایلوت دار