کد دوره: 201

عنوان دوره: موتورخانه های بخار

پیش نیاز: آشنایی اولیه با مباحث ترمودینامیک و انتقال حرارت


سرفصل های دوره:

• انواع سوخت مورد مصرف دیگ های بخار

انواع دیگ های بخار

محدودیت فشار و حجم تولید بخار در دیگ های بخار

درجه بندی دیگ های بخار

راندمان حرارتی و احتراق دیگ های بخار

انواع مشعل ها و سیستم های کنترل

تجهیزات جانبی نصب شده بر روی دیگ های بخار

کلکتورهای بخار و چیدمان دیگ ها در موتورخانه

بررسی پدیده ورود آب دیگ به درون خط بخار

نکات ضروری در زمان راه اندازی

روش های کنترل TDS